මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

රු 25 000.00

ඔබගේ දත්ත, සුරැකිව මනා ආරක්ෂාවක් යටතේ පවතියි.

  බැංකු ගිණුමට ණය මුදලක් ලබා ගැනීම

  • ඔබට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය ඇතුළත් කර වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වන්න

   රොබෝකෑෂ් කැල්කියුලේටරයේ දක්වා ඇතිණය ප්‍රමාණය සහ ණය කාල සීමාව තෝරාගන්න. කැල්කියුලේටරයේ දකුණු පස හිස් තීරු සඳහා දත්ත ඇතුළත් කර "මුදල් ලබාගන්න" යන බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න.

  • දුරකථන අංකය තහවුරු කර, පෙර ඔබ විසින් ඇතුළත් කරන ලද මුරපදය ඇතුළත් කරන්න.

   කෙටි පණිවුඩයක් මඟින් ඔබ වෙත එවන ලද තහවුරු කිරීමේ කේතය ඇතුළත් කරන්න. ඔබගේ පුද්ගලික අවකාශය වෙත පිවිසීම සඳහා ඔබ ඉදිරියේ දී භාවිත කරනු ලබන මුරපදය ඇතුළත් කරන්න.

  • පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව, ඔබ මුදල් ලබාගන්නා ආකාරය සඳහන් කරන්න

   පුද්ගලික අවකාශය තුළ පෝරමය පිරවීමෙන් අනතුරුව, මුදල් ලබාගැනීමට අදහස් කරන ආකාරය සඳහන් කරන්න - බැංකු ගිණුම

  • ඔබගේ ගිණුමේ විස්තර සඳහන් කරන්න

   ඔබගේ බැංකු තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. එම තොරතුරු සොයාගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් වූයේ කෙසේද?

   1. මුදල් ගණුදෙනුව සිදු කිරීම සඳහා මාර්ගගත බැංකු සේවාව හරහා ඔබගේ ගිණුමේ
   2. විස්තර සඳහන් කරන ලෙසට මෙහෙයුම් ක්‍රියාකරුවකුට හෝ බැංකු ශාඛාවට පවසන්න.
   3. කාර්ඩ්පතෙහි පිටුපස සඳහන් කර ඇති දුරකතන අංකය අමතන්න
   4. (මුදල් ගණුදෙනුව සිදුකිරීම සඳහා, ඔබගේ ගිණුම් විස්තර පවසන ලෙසට මෙහෙයුම් ක්‍රියාකරුවකුට පවසන්න).
  • අනන්‍යතාව හඳුනාගැනීම

   ඔබට අනන්‍යතාව හඳුනාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සමත් විය හැකි ය.

  • ගිවිසුම අත්සන් කළ වහාම ණය ලබා ගැනීම

   ගිවිසුම අත්සන් කළ වහාම ණය ලබා ගන්න.

  සැලකිය යුතු ය!
  ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් අනතුරුව, ඔබ විසින් ඉල්ලුම් කරන ලද මුදල, ඔබ විසින් සඳහන් කරන ලද ගිණුමට වෙත රොබෝකෑෂ් විසින් ක්ෂණිකව එවනු ඇත.
  011 2208220 අප හා සම්බන්ධ විය හැකි වේලාවන්- පෙ.ව. 8:30 සිට ප.ව. 5:30 දක්වා

  කරුණාකර, ණය ලබා ගැනීමේ කටයුත්තේ ඉදිරියට යාමට පෙර අනාවරණ ප්‍රකාශයේ (Disclosure Statement) සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න.

  Robocash LK Services operates the website robocash.lk and is providing consulting, information, and marketing services and facilitates the loan process. Robocash LK Services is not acting as a lender or loan provider.

  සී/ස Rapidlend පුද්ගලික සමාගම

  ලියාපදිංචි අංකය: PV00235761

  නො. 4 ගීතාංජලී පෙදෙස, 5 වන මහල, කොළඹ 03

  ROBOCASH LK SERVICES (PVT) LTD.

  Registration No. PV00232134

  No.4, Geethanjalee Place, Level 4, Colombo 03

  support@robocash.lk

  © ROBOCASH 2021

  • facebook