පළමු මුදල

පළමු මුදල

රු 25 000.00

ඔබගේ සියලු දත්ත ආරක්ෂිත ආරක්ෂාවක් යටතේ පවතී!

  ණය මුදල රු. 5,000ක් ණයට ගෙන දින 90කට පසු සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු ගෙවා ඇත. පොලී අනුපාතය දිනකට 2.18%. ගෙවිය යුතු මුළු මුදල = රු. 14,810

  ප්‍රශ්නයක් අහන්න

           අපගේ විද්‍යුත් තැපෑල support@robocash.lk අපි ඔබට විනාඩි 30 ක් ඇතුළත ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත