මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

මුල් මුදල් ප්‍රමාණය

රු 25 000.00

ඔබගේ දත්ත, සුරැකිව මනා ආරක්ෂාවක් යටතේ පවතියි.

  වගකීමක් සහිත ණය ගැණුම්කරුවන්ව "රොබෝකෑෂ්" අගය කොට සලකයි.

  ලබා ගන්නා මුදල් ප්‍රමාණය ඉහළ යන විට අනුපාතිකය ද පහළ යයි.

  නියමිත කලට ගෙවීම් සිදු කරන, සංයමයෙන් යුතු හා වගකීමක් සහිත ණය ගැණුම්කරුවන්ව ‍රොබෝකෑෂ් අගය කොට සලකන අතර, එමඟින් ඔවුන්ගේ ගිවිසුම්වල නියමයන් මනාව ඉටුවේ. සෑම අලුත් ණයක් ම තව තවත් වාසි දායක වේ. එබැවින්, ඔබට ඉතිරි කිරීමට අවශ්‍ය නම්, නිසි කලට ණය නැවත ගෙවීම සිදු කරන්න!

  වගකීමක් සහිත ණය ගැනුම්කරුවන් සමඟ අපට විශේෂ සබඳතාවයක් ඇත. ඔබ නිතර එය සඳහා අයදුම් කර ඒවා නිසි කලට ආපසු ගෙවන්නේ නම් ඔබගේ ණය සීමාව ක්‍රමයෙන් ඉහළ යනු ඇත. මීළඟ ඉල්ලුමේ දී ඔබ සඳහා අඩු අනුපාතිකයක් සමඟ ඉහළ මුදල් ප්‍රමාණයක් අනුමත වනු ඇත. වගකීමක් සහිත ණය ගැනුම්කරුවන්ව අප විශ්වාස කරන අතර අනුප්‍රාප්තික "රොබෝකෑෂ්" ඉල්ලුම්පත සඳහා ඔබට අවම පොළී අනුපාතික පිරිනැමීමට අපි කැමැත්තෙන් සිටිමු. ණය නැවත ගෙවීම පිළිබඳව වැදගත් ලෙස සිතා බලන්න, ඔබේ ප්‍රතිලාභ අහිමි කර නොගන්න.

  ප්‍රයෝජනවත් ඉඟි කීපයක්

  • icon check

   ඔබගේ මාසික ඉපැයුම්වලට සමාන හෝ අඩු ණය මුදලක් සඳහා අයදුම් කරන්න. එවිට ඔබට එය ගෙවීමේ හැකියාවක් පවතී.

  • icon check

   ණය සඳහා තාත්වික වූ කාල සීමා තෝරාගන්න

  • icon check

   ඔබගේ ණය නිසි කලට ගෙවන්න. ප්‍රමාද වීම ඔබගේ ණය වාර්තාව වෙත සෘණාත්මක ලෙස බලපානු ඇත. එසේම දඩ මුදල් උපචිත වීම හරහා ණය මුදල ඉහළ යනු ඇත.

  011 2208220 අප හා සම්බන්ධ විය හැකි වේලාවන්- පෙ.ව. 8:30 සිට ප.ව. 5:30 දක්වා

  කරුණාකර, ණය ලබා ගැනීමේ කටයුත්තේ ඉදිරියට යාමට පෙර අනාවරණ ප්‍රකාශයේ (Disclosure Statement) සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න.

  Robocash LK Services operates the website robocash.lk and is providing consulting, information, and marketing services and facilitates the loan process. Robocash LK Services is not acting as a lender or loan provider.

  සී/ස Rapidlend පුද්ගලික සමාගම

  ලියාපදිංචි අංකය: PV00235761

  නො. 4 ගීතාංජලී පෙදෙස, 5 වන මහල, කොළඹ 03

  ROBOCASH LK SERVICES (PVT) LTD.

  Registration No. PV00232134

  No.4, Geethanjalee Place, Level 4, Colombo 03

  support@robocash.lk

  © ROBOCASH 2021

  • facebook