ණය මුදලක් පියවන්නේ කෙසේද?

පහසු ම ක්‍රමය තෝරන්න

ගෙවීම් ක්‍රමයක් තෝරාගන්න:

  • ඔන්ලයින් ගෙවීම

    ඔන්ලයින් බැංකු ගිණුම හරහා

  • නොබැඳි ගෙවීම

    බැංකු ශාඛා

011 2208220 අප හා සම්බන්ධ විය හැකි වේලාවන්- පෙ.ව. 8:30 සිට ප.ව. 5:30 දක්වා

කරුණාකර, ණය ලබා ගැනීමේ කටයුත්තේ ඉදිරියට යාමට පෙර අනාවරණ ප්‍රකාශයේ (Disclosure Statement) සඳහන් නියමයන් සහ කොන්දේසි බලන්න.

Robocash LK Services operates the website robocash.lk and is providing consulting, information, and marketing services and facilitates the loan process. Robocash LK Services is not acting as a lender or loan provider.

සී/ස Rapidlend පුද්ගලික සමාගම

ලියාපදිංචි අංකය: PV00235761

නො. 4 ගීතාංජලී පෙදෙස, 5 වන මහල, කොළඹ 03

ROBOCASH LK SERVICES (PVT) LTD.

Registration No. PV00232134

No.4, Geethanjalee Place, Level 4, Colombo 03

support@robocash.lk

© ROBOCASH 2021

  • facebook